Oilonin eettinen toimintaohje – näin me toimimme

Olemme ylpeitä siitä mitä me Oilonilla teemme. Työssämme korostuvat korkea osaaminen ja vastuullinen arvojemme mukainen toiminta. Arvot ja eettiset toimintaohjeemme kuvaavat näkemystämme siitä, miten toimimme ja mitä me yrityksenä haluamme saavuttaa.

Eettinen toimintaohje on työvälineemme olla luotettava kumppani ja vastuullinen liiketoiminnan harjoittaja.

Liiketoimintamme perustuu oikeudenmukaisiin ja turvallisiin työolosuhteisiin, ympäristöasioiden vastuulliseen hallintaan ja korkeisiin eettisiin ja oikeudellisiin normeihin.

Yritysvastuupolitiikkamme tiivistyy tarkoituksessamme: luomme kestävän kehityksen energiateknologiaa. Jo kolmannen polven perheyrityksenä koemme tärkeäksi, että tulevat sukupolvet saavat nauttia puhtaasta ja luonnonmukaisesta ympäristöstä.

Eettinen toimintaohje koskee jokaista työntekijää, tavarantoimittajaa, yhteistyökumppania ja kolmatta osapuolta, jonka kanssa meillä on liiketoimintaa. Työntekijöidemme ja liikekumppaniemme tulee toimia ammattimaisesti, vastuuntuntoisesti, eettisesti ja rehellisesti ja noudattaa samoja sääntöjä kuin tässä toimintaohjeessa on esitetty.

Lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen

Myymme ja markkinoimme tuotteitamme maailmanlaajuisesti ja noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja kussakin maassa, joissa harjoitamme liiketoimintaa. Näihin lakeihin ja säädöksiin sisältyvät mm. reilu kilpailu, yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä, yksityisyys, tuoteturvallisuus, teollis- ja tekijänoikeudet, korruptionvastainen toiminta sekä työlainsäädäntö. Oilon tukee ja kunnioittaa ihmisoikeuksien suojelua Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaisesti.

Ympäristövastuu

Oilon on sitoutunut kestäviin innovaatioihin ja kehitykseen. Huoli ympäristöstämme asettaa meille jatkuvia kehitystavoitteita. Ydinajatuksenamme on parantaa energia- ja resurssitehokkuutta, tuotteiden vähäpäästöisyyttä sekä kehittää uusia energiantuotantotapoja ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvia energiateknologioita. Toteutamme ympäristövastuutamme innovoinnin ja jatkuvan tutkimuksen ja kehityksen kautta.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa meille lisäarvon tuottamista omistajille, sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle. Liiketoimintamme on kannattavaa, joka mahdollistaa ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen vastuiden kantamisessa myös tulevaisuudessa.

Työhyvinvointi ja turvallisuus

Oilon pitää henkilöstönsä työhyvinvointia ja turvallisuutta ensisijaisen tärkeänä. Teemme säännöllisesti henkilöstötyytyväisyysmittauksia niin, että pystymme kokonaisvaltaisesti kehittämään henkilöstömme työhyvinvointia.

Mahdollistamme turvalliset työolot, koneet ja työskentelytavat koko henkilöstölle ja tarjoamme koulutusta, jolla saavuttaa tarvittavat tiedot ja taidot korkeita työturvallisuusnormeja noudattaen. Pyrimme edistämään terveellisiä elämäntapoja.

Jokainen työntekijämme on vastuussa turvallisuusohjeiden noudattamisesta, henkilökohtaisten suojavarusteiden käytöstä tarvittaessa ja mahdollisten turvallisuusohjeissa ja suojatoimenpiteissä havaittujen puutteiden raportoinnista.

Henkilöstö

Oilonin liiketoimintaa ohjaava vahva perheyrityksen tausta, johon kuuluu muiden kunnioittaminen. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö on Oilonin tärkein voimavara ja perusta tuottavalle liiketoiminnalle. Päämääränämme on luoda ja ylläpitää erinomainen työympäristö, joka tarjoaa työntekijöillemme mielekästä työtä ja antaa mahdollisuudet jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Perusperiaatteenamme on tarjota yhtäläiset mahdollisuudet kaikille työntekijöillemme. Oilon kunnioittaa ihmisoikeuksia eikä hyväksy minkäänlaista syrjintää. Arvostamme monipuolista ja kansainvälistä työympäristöä.

Eturistiriidat ja korruptionvastainen toiminta

Oilon odottaa työntekijöiltään täyttä lojaaliutta. Työntekijöiden tulee välttää tilanteita, joissa heidän henkilökohtaiset etunsa saattavat olla ristiriidassa Oilonin etujen kanssa. Oilonin työntekijä tai yhteistyökumppani ei saa suoraan eikä epäsuoraan luvata, tarjota, maksaa, pyytää tai vastaanottaa minkäänlaisia lahjuksia, kuten rahaa, etuja, palveluja tai muuta asiaa, jolla on merkittävää arvoa. Tällaisia maksuja ja palveluksia voidaan pitää lahjontana. Poikkeuksen voi tehdä satunnaisesti annettu vähäarvoinen lahja tai viihdyke, jos se ei muodosta eturistiriitaa.

Luottamukselliset ja omistusoikeudelliset tiedot

Luottamukselliset tiedot ja immateriaaliomaisuus ovat arvokkainta omaisuuttamme; kyseisten tietojen suojaaminen on ratkaisevan tärkeää menestyksemme kannalta. Työntekijöiden ja liikekumppaneiden on suojeltava Oilonin luottamuksellisia tietoja ja immateriaalioikeuksia, kuten patentteja, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia, malleja, liikesalaisuuksia ja vastaavia ja ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin niiden paljastamisen, häviämisen, varastamisen, vahingoittamisen tai luvattoman käytön estämiseksi. Näiden tietojen salassapitovelvollisuus jatkuu työsuhteen tai sopimuksen päättymisen jälkeen. Samaan aikaan meillä on velvollisuus kunnioittaa muiden omistamia immateriaalioikeuksia ja luottamuksellisia tietoja.

Yrityksen omaisuus

Yrityksen omaisuutta tulee käyttää vain lailliseen liiketoimintaan. Työntekijöidemme tulee huolehtia yrityksen omaisuudesta ja estää sen häviäminen, vahingoittuminen, väärinkäyttö ja varastaminen.

Rikkomusten raportointi

Jokainen työntekijä, liikekumppani tai muu kolmas osapuoli, joka saa tietää mahdollisesta sääntörikkomuksesta, on velvollinen raportoimaan siitä. Jos on kysyttävää, tarvetta opastukselle tai syitä uskoa, että joku tai itse on rikkonut tätä eettistä toimintaohjetta, on siitä viipymättä ilmoitettava esimiehelle, HR-vastaavalle tai seuraavalle johtotasolle. Mikäli rikkomuksesta haluaa kertoa anonyymisti niin sen voi tehdä luotettavasti Oilonin ilmoituskanavan kautta (=Whistleblowing -ilmoituskanava nettisivuilla). Oilon tutkii kaikki raportoidut asiat parhaan harkintakykynsä mukaan. Mitään kielteisiä toimia ei kohdisteta kehenkään, joka ilmoittaa tai kysyy neuvoa hyvässä uskossa tämän toimintaohjeen mahdollisesta rikkomuksesta.

Sanktiot
Tämän eettisen toimintaohjeen rikkomuksiin sovelletaan kurinpitotoimia, jotka voivat johtaa varoitukseen, työsuhteen tai sopimuksen irtisanomiseen ja
vahingonkorvauksiin.