Oilon yrityksenä

MITÄ

Tarjoamme energiatehokasta sekä ympäristöystävällistä energiantuotantoteknologiaa ja palvelua.

MITEN

Tuotantolaitokset kolmella mantereella ja globaali jälleenmyyjäverkosto ovat käytössäsi.

KENELLE

Energiantuotantoteknologiamme ja palvelumme ovat suunnattu aina laitevalmistajista ja laitostoimittajista isoihin loppuasiakkaisiin sekä kuluttajille.

MIKSI

Olemme pitkän kokemuksen omaava kansainvälinen perheyritys, joka panostaa tulevaisuuteen ja asiakkaan palveluun.

Luomme kestävän kehityksen energiateknologiaa.

Arvomme

Olemme ylpeitä siitä mitä me Oilonilla teemme. Työssämme korostuvat korkea osaaminen ja vastuullinen arvojemme mukainen toiminta. Arvot ja eettiset toimintaohjeemme kuvaavat näkemystämme siitä, miten toimimme ja mitä me yrityksenä haluamme saavuttaa. Tavoitteenamme on toimia globaalisti tarjoten asiakkaille parempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

CUSTOMER / ASIAKAS

Meille jokainen asiakas on tärkeä ja yhdessä saavutamme tavoitteet.

RENEWAL / UUSIUTUMINEN

Haastamme itseämme sekä muita kohti uusia toimintatapoja ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

LONG-TERM THINKING / PITKÄJÄNTEINEN AJATTELU

Ymmärrämme menneisyyden ja haluamme kehittää tulevaisuutta. Haluamme olla alamme edelläkävijä.

RESPONSIBILITY / VASTUULLISUUS

Jokainen oilonilainen kantaa vastuun työstänsä ja sen merkityksestä yhtiölle, asiakkaille ja yhteiskunnalle.

Yhtälailla kuin Oilonin arvot myös eettiset toimintaohjeemme ohjaavat jokapäiväistä työskentelyämme ja päätöksentekoamme.

Tutustu toimintaohjeeseemme.

Ura Oilonilla

Haluatko jatkuvasti kehittyvälle toimialalle työskentelemään ympäristöystävällisemmän energian ja
puhtaamman tulevaisuuden puolesta?

Näin me toimimme – Oilonin eettinen toiminta-ohje

Eettinen toimintaohje on työvälineemme olla luotettava kumppani ja vastuullinen liiketoiminnan harjoittaja. Liiketoimintamme perustuu oikeudenmukaisiin ja turvallisiin työolosuhteisiin, ympäristöasioiden vastuulliseen hallintaan ja korkeisiin eettisiin ja oikeudellisiin normeihin. Yritysvastuupolitiikkamme tiivistyy visiossamme: tuotamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaillemme ja harjoitamme liiketoimintaa kestävällä tavalla. Jo toisen polven perheyrityksenä koemme tärkeäksi, että tulevat sukupolvet saavat nauttia puhtaasta ja luonnonmukaisesta ympäristöstä.

Eettinen toimintaohje koskee jokaista työntekijää, tavarantoimittajaa, yhteistyökumppania ja kolmatta osapuolta, jonka kanssa meillä on liiketoimintaa. Työntekijöidemme ja liikekumppaniemme tulee toimia ammattimaisesti, vastuuntuntoisesti, eettisesti ja rehellisesti ja noudattaa samoja sääntöjä kuin tässä toimintaohjeessa on esitetty.

 

Lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen

Myymme ja markkinoimme tuotteitamme maailmanlaajuisesti ja noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja kussakin maassa, joissa harjoitamme liiketoimintaa. Näihin lakeihin ja säädöksiin sisältyvät mm. reilu kilpailu, yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä, yksityisyys, tuoteturvallisuus, teollis- ja tekijänoikeudet, korruptionvastainen toiminta sekä työlainsäädäntö. Oilon tukee ja kunnioittaa ihmisoikeuksien suojelua Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaisesti.

 

Ympäristövastuu

Oilon on sitoutunut kestäviin innovaatioihin ja kehitykseen. Huoli ympäristöstämme asettaa meille jatkuvia kehitystavoitteita. Missionamme on tarjota asiakkaillemme erittäin tehokkaita ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja kestävään kehitykseen. Ydinajatuksenamme on parantaa energia- ja resurssitehokkuutta, tuotteiden vähäpäästöisyyttä sekä kehittää uusia energiantuotantotapoja ja uusiutuviin polttoaineisiin perustuvia energiateknologioita. Toteutamme ympäristövastuutamme innovoinnin ja jatkuvan tutkimuksen ja kehityksen kautta.

 

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa meille lisäarvon tuottamista yhteistyökumppaneillemme, sidosryhmillemme ja yhteiskunnalle. Liiketoimintamme on kannattavaa, kilpailukykyistä ja vakavaraista. Lisäksi Oilonin kirjanpito ja asiakirjat ovat täydellisiä, yhdenmukaisia ja tarkkoja.

 

Työntekijät

Oilonin liiketoimintaa ohjaavat vahvat perheyrityksen arvot, joiden keskiössä on muiden kunnioittaminen. Ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät ovat Oilonin tärkein voimavara ja perusta tuottavalle liiketoiminnalle. Päämääränämme on luoda ja ylläpitää erinomainen työympäristö, joka tarjoaa työntekijöillemme mielekästä työtä ja antaa mahdollisuudet jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Perusperiaatteenamme on tarjota yhtäläiset mahdollisuudet kaikille työntekijöillemme. Oilon kunnioittaa ihmisoikeuksia eikä hyväksy minkäänlaista syrjintää. Arvostamme monipuolista ja kansainvälistä työympäristöä.

Terveys ja turvallisuus

Oilon pitää työntekijöidensä työterveyttä ja -turvallisuutta ensiarvoisen tärkeänä. Mahdollistamme turvalliset työolot, koneet ja työskentelytavat koko henkilöstölle ja tarjoamme koulutusta, jolla saavuttaa tarvittavat tiedot ja taidot korkeita työturvallisuusnormeja noudattaen. Jokainen työntekijämme on vastuussa turvallisuusohjeiden noudattamisesta, henkilökohtaisten suojavarusteiden käytöstä tarvittaessa ja mahdollisten turvallisuusohjeissa ja suojatoimenpiteissä havaittujen puutteiden raportoinnista.

 

Eturistiriidat ja korruptionvastainen toiminta

Oilon odottaa työntekijöiltään täyttä lojaaliutta. Työntekijöiden tulee välttää tilanteita, joissa heidän henkilökohtaiset etunsa saattavat olla ristiriidassa Oilonin etujen kanssa. Oilonin työntekijä tai yhteistyökumppani ei saa suoraan eikä epäsuoraan luvata, tarjota, maksaa, pyytää tai vastaanottaa minkäänlaisia lahjuksia, kuten rahaa, etuja, palveluja tai muuta asiaa, jolla on merkittävää arvoa. Tällaisia maksuja ja palveluksia voidaan pitää lahjontana. Poikkeuksen voi tehdä satunnaisesti annettu vähäarvoinen lahja tai viihdyke, jos se ei muodosta eturistiriitaa.

 

Luottamukselliset ja omistusoikeudelliset tiedot

Luottamukselliset tiedot ja immateriaaliomaisuus ovat arvokkainta omaisuuttamme; kyseisten tietojen suojaaminen on ratkaisevan tärkeää menestyksemme kannalta. Työntekijöiden ja liikekumppaneiden on suojeltava Oilonin luottamuksellisia tietoja ja immateriaalioikeuksia, kuten patentteja, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia, malleja, liikesalaisuuksia ja vastaavia ja ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin niiden paljastamisen, häviämisen, varastamisen, vahingoittamisen tai luvattoman käytön estämiseksi. Näiden tietojen salassapitovelvollisuus jatkuu työsuhteen tai sopimuksen päättymisen jälkeen. Samaan aikaan meillä on velvollisuus kunnioittaa muiden omistamia immateriaalioikeuksia ja luottamuksellisia tietoja.

 

Yrityksen omaisuus

Yrityksen omaisuutta tulisi käyttää vain lailliseen liiketoimintaan. Työntekijöidemme tulee huolehtia yrityksen omaisuudesta ja estää sen häviäminen, vahingoittuminen, väärinkäyttö ja varastaminen.

 

Rikkomusten raportointi

Jokainen työntekijä, liikekumppani tai muu kolmas osapuoli, joka saa tietää mahdollisesta sääntörikkomuksesta, on velvollinen raportoimaan siitä. On luonnollista, että ei haluta herättää turhaa huolta. Silti kannustamme jokaista kertomaan asiasta.
Jos on kysyttävää, tarvetta opastukselle tai syitä uskoa, että joku tai itse on rikkonut tätä eettistä toimintaohjetta, on siitä viipymättä ilmoitettava esimiehelle, HR-edustajalle tai seuraavalle johtotasolle. Oilon tutkii kaikki raportoidut asiat parhaan harkintakykynsä mukaan. Mitään kielteisiä toimia ei kohdisteta kehenkään, joka ilmoittaa tai kysyy neuvoa hyvässä uskossa tämän toimintaohjeen mahdollisesta rikkomuksesta.

 

Sanktiot

Tämän eettisen toimintaohjeen rikkomuksiin sovelletaan kurinpitotoimia, jotka voivat johtaa varoitukseen, työsuhteen tai sopimuksen irtisanomiseen ja vahingonkorvauksiin.

Advertiser pixel