Vastuullisuus Oilonilla

Oilon kantaa vastuuta maailman ja siinä asuvien ihmisten tulevaisuudesta. Kehitämme jatkuvasti ratkaisuja hukkaenergian ja uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen sekä vähähiilisten ja uusiutuvien polttoaineiden käyttöön. Jo kolmannen polven perheyrityksenä koemme tärkeäksi, että luonto ja hyvän inhimillisen elämän edellytykset säilyvät myös tuleville sukupolville.

Osana pyrkimystä kohti kestävämpää tulevaisuutta Oilon on liittynyt YK:n Global Compact -aloitteeseen, maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen kestävän liiketoiminnan edistämiseksi. Olemme sitoutuneet linjaamaan strategiamme ja toimintamme kymmenen ihmisoikeuksiin, työhön, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyvän periaatteen kanssa. Globaalina yrityksenä meillä on hyvät edellytykset edistää näitä periaatteita sekä sisäisillä toimilla että yhteistyöllä. Tarjoamme monipuolisen työpaikan ja noudatamme liiketoiminnassamme korkeita eettisiä standardeja. Prosessejamme sekä työturvallisuus- ja työterveystoimintaamme valvotaan ja auditoidaan säännöllisesti.

 Lisäksi tuemme jokaisen YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista. Olemme tunnistaneet seitsemän tavoitetta, joihin Oilonilla on eniten annettavaa.

Oilonin ratkaisuvalikoiman ydinajatuksena on parantaa energiatehokkuutta, vähentää asiakkaiden energiatarvetta sekä tukea siirtymistä yhä puhtaampiin energiamuotoihin. Teollisuuslämpöpumpuilla toteutettu yhdistetty jäähdytys ja lämmitys edustaa juuri tätä: lämpöenergiaa otetaan sieltä, missä siitä on haittaa ja siirretään toisaalle, missä sitä tarvitaan.

Esimerkiksi datakeskuksen jäähdytyksessä palvelinten haalea hukkalämpö on ollut vaikeasti hyödynnettävissä. Lämpöpumpuilla hukkalämpö saadaan talteen käytettäväksi tilojen ja käyttöveden lämmityksessä sekä syötettäväksi kaukolämpöverkkoon.

Kiinteistökäytössä lämpöpumput pienentävät kaupallisten toimijoiden, taloyhtiöiden ja kotitalouksien riippuvuutta ostoenergiasta ja vähentävät energiakustannuksia. Pelkästään kerrostalon poistoilman lämmöntalteenotolla voidaan saavuttaa 40 prosentin säästöt lämmityskuluissa. Lisäksi koko rakennuksen lämmityksen ja lämpimän käyttöveden tarve voidaan kattaa maalämmöllä. Suoraan sähkölämmitykseen verrattuna energiantarve on noin neljännes, jolloin talous kestää rajujakin vaihteluita sähkön hinnassa.

Polttotekniikassa Oilon panostaa erittäin puhtaaseen palamiseen sekä yhä puhtaampien ja uusiutuvien polttoaineiden käyttöön. Kymmenessä vuodessa Oilon on pienentänyt kaasupoltinten typenoksidipäästöjä 80–90 prosentilla. Uusimmilla Ultra Low NOx-polttimilla saavutetaan jo alle 2,5 ppm:n (5 mg/Nm3:n) typenoksidipäästötaso erinomaisella hyötysuhteella.

Oilonin vakiopolttimet soveltuvat esimerkiksi biokaasun ja uusiutuvan dieselin polttoon. Lisäksi Oilonilla on vuosikymmenten kokemus vedyn ja vetyä sisältävien polttoaineiden poltosta. Maailmalla vety nähdään tulevaisuuden polttoaineena, koska vetyä voidaan valmistaa ympäristöystävällisesti uusiutuvalla sähköllä, eikä sen poltosta synny hiilidioksidipäästöjä.

Kannattava liiketoiminta on Oilonin vastuullisuuden lähtökohta ja perusedellytys. Tavoittelemme nopeaa, 18 prosentin kasvua vuosittain. Kaiken perustana toimii motivoitunut henkilöstö ja tyytyväinen asiakaskunta. Koemme, että meillä on vastuu tuottaa lisäarvoa sidosryhmille ja yhteiskunnalle.

Oilon työllistää yli 400 henkilöä toimipisteissä ympäri maailman. Vaihtuvuus on pientä: työuran keskimääräinen pituus on 9,6 vuotta, pisimmillään ura on voinut jatkua jopa yli 50 vuotta. Oilonille on tärkeää, että työntekijät viihtyvät tehtävissään ja kokevat olonsa turvalliseksi. Henkilöstön osaamista pidetään yllä järjestämällä koulutusmahdollisuuksia sekä rohkaisemalla työntekijöitä täydentämään koulutustaan. Työkierto konsernin sisällä antaa uusia näkökulmia työhön ja parantaa yhteishenkeä.

Oilon sijoittaa yli kuusi prosenttia liikevaihdostaan tuotekehitykseen. Noin 20 prosenttia henkilöstöstä työskentelee tuotekehityksen parissa. Uusilla teknologioilla tuetaan teollisuuden ja energia-alan vaiheittaista siirtymää ratkaisuihin, jotka perustuvat uusiutuvaan sähköön.

Polku hiilidioksipäästöttömään lämmitykseen

Hiili

Enemmän kuin
-50 % CO2

Maakaasu
Vähemmän kuin 50%

Enemmän kuin
-50 % CO2

Hybridi
Vähemmän kuin 25%

Uusiutuva sähkö &
polttoaine
Enemmän kuin
-50 % CO2

Kestävä
lämmitys %
jäähdytys
Vähemmän kuin 10%

Hiilidioksidipäästöjä voi vähentää 50 prosentilla jo pelkästään korvaamalla hiilen ja muut raskaasti kuormittavat polttoaineet esimerkiksi maakaasulla. Siirtymävaiheessa Oilon tarjoaa polttotekniikan rinnalle lämpöpumppuihin perustuvia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, jotka vähentävät energiantarvetta. Lopullisena tavoitteena on siirtyä uusiutuvalla sähköllä tuotettuun kestävään lämmitykseen ja jäähdytykseen. Korkeimmat teollisten prosessien vaatimat lämpötilat tuotetaan uusiutuvilla ja puhtaimmilla polttoaineilla, kuten tuulivoimalla tuotetulla vedyllä.

Prosessiteollisuudessa lämpöpumppuihin perustuvilla ratkaisuilla on saavutettu 89 prosentin hiilidioksidisäästöjä. Energiaa säästyy niin paljon, että lämpöpumppuratkaisun takaisinmaksuaika voi olla alle kaksi vuotta. Hyötysuhde (COP) on yleensä 5–8, parhaimmillaan jopa 10.

Oilonilla on pitkä kokemus vaativien teollisuuden sivutuotteena syntyvien polttoaineiden poltosta. Esimerkiksi biomassasta valmistettava uusiutuva pyrolyysiöljy on hapanta ja siinä on paljon kiintoainetta. Pyrolyysiöljy on erinomainen polttoaine, kunhan materiaalit ja ratkaisut valitaan huolellisesti.

Digitaaliset ratkaisut ovat tärkeä osa Oilonin tuotevalikoimaa. Kehittyneellä Oilon Selection Tool -mitoitusohjelmalla kohteeseen voi valita täsmälleen olosuhteisiin sopivan ratkaisun. Lämpöpumppuihin on saatavilla IoT-ratkaisuja, joilla järjestelmän toimintaa voi seurata ja ohjata mistä päin maailmaa tahansa.

Polttimet ja lämpöpumput ovat osa kriittistä energiainfrastruktuuria, joten tuotteiden kestävyydestä, toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta ei voi tinkiä. Oilonin tuotteet täyttävät tiukat laatustandardit, ja niille on hankittu suurilla markkinoilla tarvittavat sertifikaatit ja hyväksynnät. Valmistuksessa ja suunnittelussa sovelletaan sertifioituja ISO 9001 ja ISO 14001 -laatujärjestelmiä.

Aiempaa puhtaampi energiantuotanto voi kohentaa elinolosuhteita radikaalisti. Esimerkiksi Kiinassa Oilon on auttanut kaukolämpöasiakkaita siirtymään hiilestä maakaasuun, jolloin kaukolämmön pienhiukkaspäästöistä on päästy lähes sataprosenttisesti ja typenoksidipäästöt ovat pienentyneet murto-osaan.  Suurimmillaan yhden projektin poltinuudistuksella on saavutettu noin miljoonan tonnin vuosittaiset alenemat hiilidioksidipäästöissä.

Suurten kiinteistöjen jäähdytyksestä syntynyt lauhdelämpö on perinteisesti tuuletettu hukkaan ilmaan. Oilonin lämpöpumpuilla esimerkiksi sairaalan jäähdytyksestä saatu lämpö voidaan syöttää kaukolämpöverkkoon, jolloin rakennus palvelee paikallista yhteisöä myös energianlähteenä. Lämpöpumput ovatkin erinomainen ratkaisu hajautettuun lämmöntuotantoon, mikä parantaa koko energiaverkoston joustavuutta.

EU:n tavoitteena on kasvattaa yhdyskuntajätteen kierrätysaste 72 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Jätehuollon kannalta jäljelle jäävän osan hyödyntäminen energiantuotannossa on yleensä parempi vaihtoehto kuin loppusijoitus kaatopaikalle. Oilon toimittaa kuorma- ja sytytyspolttimia erilaisiin jätteidenpolttolaitoksiin. Lisäksi polttimia käytetään ongelmajätelaitoksilla vaarallisten ja ympäristöä turmelevien jätteiden tuhoamiseen tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Oilonin tuotteet ovat laadukkaita ja pitkäikäisiä, ja ne on valmistettu lähes täysin kierrätettävistä materiaaleista. Tuotekehityksessä on panostettu kestävyyteen, huollettavuuteen ja käytettävyyteen.

Tuotteille tarjotaan kattavia huoltopalveluita tuotteen koko elinkaaren ajan. Esimerkiksi teollisuuslämpöpumppujen toimintaa voi seurata etäyhteyden välityksellä. Vianetsintä nopeutuu, ja parhaassa tapauksessa koneen rikkoutuminen voidaan estää etukäteen.

Teollisuuslämpöpumppujen ja polttimien toimintaa ohjaa kehittynyt automatiikka. Tuotteilla on laaja osatehoalue, eli lämpöä tai jäähdytystä ei koskaan tuoteta yli tarpeen. Polttimissa laaja osatehoalue vähentää pysäytyksiä ja käynnistyksiä, jolloin polttoaineenkulutus voi pienentyä jopa yli 10 prosenttia.

Rakennusten lämmityksessä maalämpö on pitkällä aikavälillä taloudellisesti kestävin ja ilmastoystävällisin lämmitysmuoto. Maalämmöllä saavutetaan tavanomaisesti 65–75 prosentin säästö energiankulutuksessa suoraan sähkölämmitykseen verrattuna. Kotitalouksille suunnatuissa lämpöpumpuissa on kattavat seuranta- ja kalenteritoiminnot, joten lämmityksen energiankulutukseen voi vaikuttaa suoraan ja mitattavasti. Lämpöpumpun maakiertoon voi lisäksi liittää maaviilennysratkaisun, jonka hyötysuhde (COP) voi olla jopa 20–30.

Oilon on sitoutunut Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi:hen), jonka tavoitteena on ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Oilon aikoo vähentää oman toimintansa suoria ja epäsuoria kasvihuonepäästöjä vähintään 46 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Vertailukohtana käytetään vuoden 2019 lähtötasoa.

Keskeisiä keinoja päästöjen alentamiseen ovat tehtaiden lämmitys maalämmöllä, aurinkosähkön hyödyntäminen tuotannossa sekä kiinteistöihin tehdyt energiaa säästävät investoinnit. Tavoitetta edistetään jatkuvalla työllä, ja toteutus on tällä hetkellä edellä aikataulusta.

Maalämpöä käytetään jo suurimmassa osassa Oilonin tuotantolaitoksista, ja Lahden tehdas siirtyy hiilineutraaliin kaukolämpöön vuoden 2022 aikana. Oilonin Kiinan-tehtaalla Wuxissa on tuotettu sähköä aurinkopaneeleilla tuotannon tarpeisiin jo vuodesta 2017 lähtien. Lahden tehtaalle asennettiin kaksi vuotta myöhemmin 110 kWp:n aurinkovoimala, joka kattaa noin 6–7 prosenttia tehtaan sähkönkulutuksesta. Muilta osin Suomen toiminnoissa käytetty sähkö on ollut EPD-sertifioitua vesisähköä vuodesta 2020 lähtien. Myös yhtiön ajoneuvokannan käyttöä seurataan jatkuvasti, ja liikematkustamista ohjaavat tarkat kriteerit.

Oilon tekee aktiivisesti yhteistyötä asiakkaiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi lämpöpumpputeknologian ja siihen liittyvien ratkaisujen kehittäminen vaatii tiivistä asiakasyhteistyötä. Monet uusiutuvista polttoaineista ovat usein vasta tulossa markkinoilla, joten polttoainevalmistajan kanssa tehdyistä kehitysprojekteista saadaan arvokasta tietoa molemmille osapuolille.

Oilonin viestinnän keskeisimpiä tavoitteita on lisätä sidosryhmien ympäristötietoisuutta sekä käsitystä ilmastotoimia edistävistä ratkaisuista. Varsinkin lämpöpumppujen käyttömahdollisuudet teollisuuden ja energiantuotannon prosesseissa kehittyvät niin nopeasti, että uusia tapoja tehostaa energiankäyttöä ja pienentää hiilidioksidipäästöjä tunnistetaan jatkuvasti. Tiedotustoiminnan ytimessä on koulutus, jota tarjotaan erityisesti energia-alan ammattilaisille. Oilon osallistuu myös järjestötoimintaan, jonka tavoitteena on edistää ympäristöystävällisen energiateknologian laajamittaista käyttöä.

Vuonna 2022 Oilon sitoutui Science Based Targets -aloitteeseen, jolloin Oilonista tuli osa 3 000 edelläkävijäyrityksen joukkoa. Oilon on nyt yksi tuhannesta yrityksestä, joiden tavoitteet ovat linjassa SBTi:n kunnianhimoisimman 1,5 asteen päästövähennystason kanssa. Päästötavoitteisiin kuuluvat Greenhouse Gas Protocolin scope 1 ja scope 2 -päästöjen vähentäminen, eli oman toiminnan suorien päästöjen sekä hankitun energian tuotannosta syntyneiden päästöjen vähentäminen.

SBTi:n ohella Oilon on liittynyt ABB Energy Efficiency Movementiin. Jäsenyritykset muodostavat kansainvälisen ekosysteemin, joka toimii tiennäyttäjänä ja esimerkkinä ilmastonmuutoksen torjunnassa. ABB:n organisoima kansainvälinen aloite tukee hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia. Jäsenyritykset lisäävät tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja kannustavat muita toimiin sitoutumalla julkisesti ilmastotyöhön.